Patijn- We zijn er altijd voor u !

Ma-Vrij 09u- 17u

Privacy statement

Privacy statement

Met dit privacy statement informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
In dit privacy statement beschrijft Patijn (hierna: ‘PATIJN’ of ‘wij’) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.
2. Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of PATIJN beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij uw RSZ nummer maar ook uw klantnummer van de VAPH ook als een persoonsgegeven.
3. Persoonsgegevens die wij verwerken
PATIJN verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.

3.1. Aan ons verstrekte gegevens:
PATIJN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ons, een overeenkomst met ons aangaat en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan ons verstrekt.
PATIJN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– uw naam en adres
– uw contactgegevens (telefoonnummers, email adressen, skype adressen);
– uw geslacht
– uw geboortedatum
– financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)
– uw zorgvraag
– aanvullende informatie t.b.v. het bieden van zorg in huis (bijv. VAPH/ PVB)
Daarnaast verwerkt PATIJN in het kader van de uitvoering van zorg in huis, een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u, de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren;
– RSZ nummer
– VAPH/PVB klantnummer
– Recent behandel/verpleeg- en zorgplan van huidige zorgaanbieder

3.2. Gegevens over uw gebruik van onze diensten
Als u gebruik maakt van de diensten van PATIJN of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen worden gezien:
– Gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MACadres, IP-adres of andere nummers
– Uw communicatievoorkeuren en instellingen
– Gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het
profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw zorgbehoefte (bijvoorbeeld
de frequentie waarmee de zorg aangepast moet worden)
– Klanttevredenheidsgegevens / Evaluaties over de afgenomen diensten
4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende
grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
1. Toestemming
2. Uitvoering van een overeenkomst met u
3. Wettelijke verplichting
4. Vervulling van een taak van algemeen belang
5. Gerechtvaardigd belang van PATIJN of een derde
Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad) preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.
5. Doeleinden waarom PATIJN uw gegevens nodig heeft
PATIJN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan PATIJN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, ofwel een begeleidingsovereenkomst, doorgaans bestaande uit het leveren van zorg.
6. Delen met derden
PATIJN deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 4 van dit privacy statement:
– Met gelieerde dienstverleners met als doel financiële diensten aan te bieden om de zorg vergoed te krijgen (VAPH, Securex, Sociaal Secretariaat Voor Handel en Ambacht (grondslag 1,2)
– Met servicepartners uit het netwerk van Patijn (grondslag 1, 2 of 5)
– Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken (grondslag 3)
– Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn zoals het Openbaar Ministerie (grondslag 3,4 of 5)
– PATIJN kan uw gegevens ook delen met haar samenwerkingsbedrijven vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice en het analyseren van onze dienstverlening aan u (grondslag 5)
– Met partijen die PATIJN assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn zoals accountants en juridische adviseurs (grondslag 5)
– Voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie) (grondslag 5)
PATIJN gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, automatiseringssystemen, onderzoeksbureaus). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van PATIJN.
Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.
7. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
PATIJN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden zolang bewaard totdat de klant zich uitschrijft/afmeld, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen zijn wij wettelijk verplicht uw persoonsgegevens gedurende 15 jaar te bewaren.
8. In kaart brengen websitebezoek
Indien u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als u geen cookies wenst kunt u die weigeren.
Verder worden op onze websites algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Patijn gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
PATIJN maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van PATIJN bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar Google en door google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hiervoor het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan PATIJN te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PATIJN heeft hier geen invloed op. PATIJN heeft Google geen toestemming gegeven om via PATIJN verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar zorg@inwonenedezorg.be PATIJN zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
10.Beveiliging en bescherming van gegevens
PATIJN neemt de bescherming van uw gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PATIJN maakt gebruikt van een betrouwbaar SSL certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PATIJN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Patijn via zorg@inwonenedezorg.be.
11.Contact
Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. dit privacy statement kunt u contact opnemen
Met on Post- en vestigingsadres in België:
Patijn
Hoogpoort 37/101
9000 gent
Belgium

12. Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of de hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. U wordt indien noodzakelijk, op de hoogte gebracht van een wijziging. Dit statement is voor het laatst herzien op 01/07/2017.